Over ons

De Brugse Dierenartsenkring is sinds 28/2/2018 een VZW met haar stichtende leden

De actieve bestuursleden voor 2022 zijn:

-John Campe: Voorzitter

-Johan De Doncker: Penningmeester

-Julie Depuydt: Secretaris

-Celien Kemel: Bestuurslid Grote Huisdieren

-Annelies Breemersch: Bestuurslid Kleine Huisdieren

-Dirk Bonte: Bestuurslid DMO – Interregionale

-Thomas Lowie: Webmaster

statuten Brugse VZW

Historiek

De diergeneeskunde alsook de lokale dierenartsenkringen hebben in de loop der jaren een hele evolutie doorgemaakt. Aan de hand van tal van vergaderverslagen kunnen we ons een beeld vormen over hoe de diergeneeskunde in ons Brugse Ommeland al dan niet geëvolueerd is in de tijd.

1922 tot 1949
Op 23 september 1922 werd in café Belge de “Bond der Veeartsen van Brugge en omliggende” boven de doopvont gehouden. … “ De vergadering was waarlijk hartelijk en welgemeend, gelijk het onder collega’s past. Verschillende punten werden terloops besproken….”. “Tenslotte wierd er overgegaan tot ’t benoemen van een bestuur; met algemene stemmen werden gekozen als :

Voorzitter: Lestienne Henri
Ondervoorzitter: Vandamme Teofiel
Schrijver: Hoedt Jozef
“Rond Vijf ure gingen de leden van dezen nieuw gestichten bond uiteen, innig voldaan over deze eerste bijeenkomst en vol betrouwen op de goede uitslagen, welke dit samenwerken en onderling vertrouwen, zonder twijfel voor een ieder van ons, zullen teweegbrengen.” …

Uit de vergaderverslagen mag duidelijk blijken dat de collegialiteit en deontologie zeer hoog in het vaandel gedragen werd. Ook toen werd het diergeneeskundig beroep op allerlei vlakken bedreigd : zo waren er tal van aanklachten inzake het onwettelijk uitoefenen van het ambt: getuige volgende citaten:

“… het nadeel ons berokkend door het onwettelijk uitoefenen van ons ambt door Sp. van Nieuwmunster en het weghalen van ongekeurde dierenlijken door …”
“Lezing werd gegeven van een klacht die zou gestuurd worden aan de geneeskundige commissie tegenover Sp, smid te Nieuwmunster en B., veesnijder te Moerkerke. Tegenover het misbruik door apotekers begaan in het afleveren van samengestelde geneesmiddelen, wierd er besloten in onderhandeling te komen met het syndicaat der geneesheren die ook erg onder dit misbruik te lijden hebben…..”.
” … op 5 oktober ’29 werd bij algemeenheid van stemmen besloten dat “het inspuiten van varkens en inenten van kiekens voorbehouden blijft uitsluitelijk aan de Drs. Veeartsen, dit om te beletten dat varkens zouden ingespoten worden door een knecht of een andere persoon, door een confrater aangesteld, ofwel dat de kiekens zouden ingeënt worden door de eigenaar zelf zoals het in andere streken gebeurt…”
Van de hierop volgende jaren werd er weinig meer genoteerd dan de veranderingen in het bestuur.

Op 26 maart ’49 gaf confrater Ide Junior een relaas over een keizersnede die hij verrichtte samen met Prof. Van De Plassche.

Van de 25 jaar hier opvolgend is er in de notabelen helaas geen enkel spoor terug te vinden.

1974 – 1989
Het duurt tot december 1974 vooraleer er terug notitie gemaakt wordt van de activiteiten. Men vindt er de ledenlijsten alsook de aanwezigheidslijsten van wie welke voordrachten heeft bij gewoond terug. Op geregelde tijdstippen werden er lezingen gehouden. Enkele opvallende zullen hierna eens aangehaald worden.

Op 20 maart 1975 werd er een lezing gehouden met als titel: “Het Westvlaamse Landschap. Het is een warme oproep tot ieder van ons, het laatste stukje groen en natuur te behouden en te redden, midden onze onafgebroken ijver en streven tot meer materieel welzijn …” . Ook toen al was men reeds begaan met de natuur en het maatschappelijk welzijn.

Eind de jaren ’70 waren er tal van vergaderingen met betrekking tot de wetsvoorstellen inzake de hervorming in de vleeskeuring en de hervormingen op diergeneeskundig vlak.

Op 28 maart 1980 werd een lezing gehouden over het hormonaal gebruik in de vetmesterij. Er werd gesproken over de producten, de dosering, toediening en de wachttijden. Er werd gediscussieerd over de schadelijke effecten van sommige producten. Het was toen verboden, maar ze konden (nog) niet opgespoord worden. Zou men ze niet beter toelaten en het laten begeleiden door een dierenarts? De rol van de Boerenbond werd hierin toegelicht.

Oorkonde Brugse Dierenartsenkring : Op 7 februari 1985 kreeg deze vereniging een Koninklijke oorkonde en medaille. Vanaf heden zijn we nu een Koninklijke maatschappij.

Op 1 september 1989 werd de eerste vrouw in het bestuur verwelkomd, namelijk Jeanine Noyen.

Gedurende de 25 jaren hierop volgend zijn er weinig wereldschokkende gebeurtenissen te vermelden. Een opmerking is echter wel dat bij het openslaan van de archieven van de voordrachten die tijdens de jaren ’70,’80 en ’90 gehouden werden, er weinig tot geen veranderingen zijn gebeurd in vergelijking tot vandaag. Ook toen al werden er reeds lezingen gegeven over antibioticaresistentie, over de genetische rundveeverbetering, over bedrijfsbegeleiding,…

Vandaag de dag gaat er reeds een groot deel van de aandacht uit naar de gezelschapsdieren.

14 oktober 2017 werd een mijlpaal in onze geschiedenis. Het eerste congres van de Brugse dierenartsen was een feit. Locatie was het Brugse concertgebouw. Overdag werden bijscholingen gehouden voor zowel de grote als de kleine huisdierenpracticus.  De avond werd afgesloten met een feestelijk banket.

Door toenemende digitalisering en om de administratieve taken van het bestuur wat te verlichten werd op 28 februari 2018 de website geüpdated en een VZW opgericht. Vanaf nu heet onze kring voluit : Brugse Dierenartsenkring VZW.

Wegens groot succes en op algemeen verzoek vond op 13 oktober 2018 het tweede congres van de Brugse dierenartsen plaats op dezelfde locatie en volgens dezelfde insteek.